• دکتر شهرام حسنی
  • دکتر شهرام حسنی

    با انجام مشاوره و تبادل نظر با بیمار و به‌کمک نرم افزار به یک جمع‌بندی کلّی در مورد عمل می‌رسیم.

  • دکتر شهرام حسنی

    امروزه معاینات آندوسکوپیک بینی نقشی عمده در تشخیص بیماری‌های آن دارند.

  • دکتر شهرام حسنی